CORONA VIRUS: Wegwijzer voor ondernemers

 Maatregelen die bedrijven/ ondernemers treffen voor hun personeel/ klanten

 Als bedrijf kunt u uw werknemers de mogelijkheid bieden om zoveel als mogelijk van huis te werken. Of dat er gewerkt wordt in shift verband (groepen). U kunt overgaan tot verkorte werktijden en werkdagen. Eet- en drank inrichtingen hoeven niet helemaal te sluiten u zou uw diensten kunnen aanpassen tot meeneemservice en bezorgdiensten.

Maatregelen van de overheid voor werkgevers van particuliere bedrijven.

Indien bedrijven toch besluiten over te gaan tot sluiting.moet het loon doorbetaald worden, gekeken naar de richtlijnen van het Ministerie van Arbeid. De groep mensen die hun baan verloren hebben als gevolg van de lockdown maatregelen worden opgevangen via het ministerie van SoZaVo. Ze gaan zich eerst moeten registreren en duidelijk moeten aangeven waar men werkzaam was en in welke sector. Dan zal er onderzocht worden wat de rol van de werkgever is geweest en wat geleidt heeft tot het ontslag. Ze zouden in aanmerking kunnen komen voor een werklozenuitkering van SRD 1500,- per maand.

Financiele problemen

Er zijn voorstellen gekomen vanuit de verschillende banken. Als klant zou u in aanmerking kunnen komen voor een  uitgestelde betaling, als u kunt aantonen dat de reguliere kasstroom door de gevolgen van Covid-19 in gedrang is gekomen. Bedrijven die door de coronacrisis in problemen komen zullen financiële ondersteuning van de overheid krijgen om door deze moeilijke periode te komen. Daarvoor wordt een stimulusfonds opgezet. Bedrijven die vanwege de crisismaatregelen geen of sterk verminderde inkomsten hebben en waar continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt, zullen hiervoor in aanmerking komen. De bedrijven zullen wel moeten aantonen dat ze daadwerkelijk in financiële moeilijkheden verkeren. Het economisch stimulus plan wordt reeds geformuleerd. Concreet zal daarin worden opgenomen op welke gebieden er voor de economie en sociale vangnetten externe hulp nodig is.

Lockdown

Bedrijven die tijdens de lockdown van 20.00 tot 6.00 uur werkzaamheden verrichten, kunnen aanvraag doen voor vrijstelling. De aanvragen worden verwerkt door het NCCR.

Alle bedrijven die aanvragen indienen, krijgen na goedkeuring door het Covid-19 Managementteam, een brief. Kansspelgelegenheden en casino’s zijn tot nader order gesloten.

Vrachtverkeer en goederenvervoer

Import van basislevensbehoeften gaat nomaal plaatsvinden. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HIT) wilt import van diverse goederen op een negatieve lijst plaatsen. Er wordt hiermee getracht de beschikbare vreemde valuta te gebruiken voor aankoop van medicamenten, andere medische artikelen en voor essentiele basislevensbehoeften.

Voorgestelde belastingmaatregelen vanwege de coronavirus

De heersende pandemie van de coronavirus kan maken dat bedrijven niet of niet langer zullen kunnen voldoen aan hun belastingverplichtingen. U zou moeten weten dat er voorstellen gedaan zijn aan het ministrie van Financien om deze ondernemers toch tegemoet tekomen in deze periode. Deze zijn o.a:

 • 6 maanden (april – juni) uitstel voor het indienen van de SAS-aangiften inkomstenbelasting
 • Verhoging van de heffingskorting voor loontrekkers van SRD 125,- naar SRD 500,-
 • Versnelde afdoening van verzoeken om teruggaaf van betaalde belastingen. 
 • Ondernemers de gelegenheid te geven te voldoen aan hun openstaande belastingschulden
 • de geldigheidsduur van afgegeven beschikkingen voor vrijstelling van invoerrechten, omzetbelasting en statistiekrecht voor het importeren van investeringsgoederen en grondstoffen, automatisch te verlengen met één jaar
 • en de vrijstelling van invoerrechten, omzetbelasting en statistiekrecht voor het importeren van investeringsgoederen en grondstoffen op 100%

Het ministerie van financien heeft de volgende fiscale maatregelen doorgevoerd in het kader van het coronavirus:

 1. de SAS IB aangiften is verschoven met als nieuwe  indieningstermijn:
  • voorlopige aangifte 2020 uiterlijk 15 juni 2020
  • definitieve aangifte 2019 per uiterlijk 30 juni 2020
 2. betalingstermijn SAS IB
 1. Definitieve aangifte per 30 juni 2020
 2. Voorlopige aangifte 2020. 1e termijn 15 juni en overige termijn blijven van kracht (15 juli/15 okt/ 31 dec)
  1. Betalingsregeling

Betalingplichtigen kunnen een schrijven aan de ontvanger der directe belastingen richten met het verzoek in aanmerking te komen voor een betalingsregeling. Hierin wordt onderbouwd dat de in gebreke blijven van het betalen ten gevolge is van het Covid-19 crisis

 1. Verschuiving SAS-Hulp bij aangifte

SAS-HUBA worden verschoven naar de periode 1 juni t/m 30 juni 2020

 1. Loonbelasting en Omzetbelasting

De indiening van aangifte is volgens de vastgestelde wettelijke termijnen (16e van de maand). Onder voorwaarde zal de belastingdienst zich in voorkomende gevallen flexibel opstellen. Daarvoor in aanmerking komende zijn “belastingplichtigen die een verzoek doen voor uitstel van aangifte en betaling in de omzetbelasting- en loonbelastingsfeer over de periode maart, april, mei en juni 2020.

 1. Boete en rente

Voor de inkomstenbelasting zal er geen boete en rente in rekening worden gebracht tot de nieuwe indieningsdatum.

De bestaande heffingskorting voor belastingen gaat verruimd worden van SRD 125,- naar SRD 750,- per maand. Er gaat een uitstel komen van inkomstenbelastingaangifte. Voor loon- en omzetbelasting komt er een flexibele opstelling naar belastingplichtigen die een verzoek doen voor uitstel van aangifte en betaling in de omzetbelasting- en loonbelastingsfeer over de periode maart, april, mei en juni 2020. Voor de inkomstenbelasting zal er geen boete en rente in rekening gebracht worden. De HUBA wordt verschoven naar 15 juni 2020 zelfs verder indien nodig.

Maatregelen die ondernemers hebben moeten treffen i.v.m. Covid-19 in hun bedrijf

De internationale regels en protocollen van W.H.O. moeten in acht genomen worden. Als ondernemer zou u zelf het inititief moeten nemen om ervoor te zorgen dat de klanten verplicht de handen vooraf desinfecteren en er op toezien dat er niet meer mensen zijn dan volgens het protocol is toegestaan met inachtneming van 1,5 of 2 meter afstand, om zo het risico voor verspreiding van het corona-virus te beperken.

Maatregelen KKF

Er is een Crisis unit binnen de KKF ingesteld:

Deze Unit biedt o.a. support aan ondernemingen betreffende:

-informatie over toepasselijke maatregelen

-bedrijfsconsequenties en mogelijke alternatieven mbt de lock down

-registratie voor bedrijfsondersteuning www.federaties.sr

-bemiddeling bij dreigend faillissement

-melding van mogelijke company spread van het ‘corona virus’

-vragen omtrent opschorten en dis continueren van Arbeidsovereenkomsten

-de vacature bank www.federaties.sr/jobportal

-een neutraal luisterend oor

Voor onduidelijkheden en vragen kunt u contact opnemen met de werkarm SecFesur op de nummers: 532370 / 8770786/434055 / 8770615.

KKF compensatie campagne

De KKF neemt maatregelen om ondernemingen te helpen die door de heersende corona virus nadelen ondervinden. Dit doet de KKF door bedrijven te inventariseren en deze voor te leggen aan de regering. Als ondernemer zou u zich kunnen registreren voor de compensatiemaatregelen en dit geldt voor alle bedrijven in het bijzonder voor bedrijven met minder dan 50 werknemers. Alleen geregistreerde bedrijven kunnen in aanmerking komen voor de compensatie. Er zijn 2 nummers waarop u zou kunnen smsen nl: telesur +5978422162, digicel +5977666417.  

De voorgestelde compensaties waarvoor ondernemers in aanmerking kunnen komen luiden als volgt:

-Vrijstelling van loonbelasting en AOV-afdracht tot een maximal loon van SRD 4.000, –

-Uitstel dan wel kwijtschelding van inkomstenbelasting over het jaar 2019/ 2020

-Korting op het energietarief

-Vrijstelling van invoerrechten van ICT-goederen en mobiele telefoons.

-een uitkering per bedrijf afhankelijk van het aantal werknemers tussen minimaal SRD 1.475,- en maximaal SRD 2.950,-.

-Vrijstelling van hypotheekrente voor minstens 1 jaar op lopende leningen

-Aflossingen te bevriezen voor de komende periode en

-Staats Garantie voor nieuwe rentevrije hypotheken.

Evenementen, internationaal reizen en vervoer

Volg de berichtgevingen van de werkarm Bufes voor de aanhoudende/ verschoven evenementen of neem contact op met de afdeling op het nummer 532300.

Het luchtverkeer is gesloten dus reizen, handelsmissies, dienstreizen enz lukt voorlopig niet. De Internationale Luchthaven van Suriname is tot nader order ook gesloten voor vluchten. Tegelijkertijd is het voor ingezeten van Suriname tijdelijk verboden om naar het buitenland te vliegen. Met deze noodmaatregel wordt getracht de corona virus tegen te gaan. Alle ingezetenen met de Surinaamse nationaliteit die zich momenteel in het buitenland bevinden worden binnen de kortste tijd terug gehaald om zo ook de veiligheid van deze burgers te garanderen.

Bustransport en bootransport ligt vanaf 20 maart stil. De bussen rijden niet wat leidt tot een vervelende situatie voor werknemers die er afhankelijk van zijn. Hiermee wordt getracht om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als bedrijf of werkgever kunt u samen met uw werknemers een oplossing zoeken met betrekking tot vervoer van uw personeel/ werknemers van en naar hun werklocatie om zo de diensten of productie van uw bedrijf in stand te houden.

Handelsmissies

Vanwege de heersende pandemie is het luchtverkeer en samenscholen in grote groepen verboden, waardoor de geplande handelsmissies worden uitgesteld of geannuleerd. Indien de mogelijkheid bestaat zouden de we over kunnen gaan tot videocall conferenties.

Vracht- en goederenverkeer

De Import van basisgoederen zal normaal plaats vinden. Echter worden diverse luxe goederen op de negatieve lijst geplaats. Er word aandacht besteed op de import van medicamenten, medische artikelen en op de essentiele basislevensbehoeften tijdens deze Coronavirus.