CORONA VIRUS: Wegwijzer voor ondernemers

 Maatregelen die bedrijven/ ondernemers treffen voor hun personeel/ klanten

Als bedrijf kunt u uw werknemers de mogelijkheid bieden om zoveel als mogelijk van huis te werken. Of dat er gewerkt wordt in shift verband (groepen). U kunt overgaan tot verkorte werktijden en werkdagen. Eet- en drank inrichtingen hoeven niet helemaal te sluiten u zou uw diensten kunnen aanpassen tot meeneem-service en bezorgdiensten.

Maatregelen van de overheid voor werkgevers van particuliere bedrijven.

Indien bedrijven toch besluiten over te gaan tot sluiting moet het loon door betaald worden, gekeken naar de richtlijnen van het Ministerie van Arbeid. De mensen die hun baan hebben verloren of minder inkomsten genieten als gevolg van Covid-19 worden opgevangen via het ministerie van SoZaVo die een Covid-19 Support Center heeft ingesteld aan de Gongrijpstraat no. 51. Ze dienen zich eerst te registreren en moeten duidelijk aangeven waar men werkzaam was/ is en in welke sector. Dan zal er onderzocht worden wat de rol van de werkgever is geweest en wat geleidt heeft tot het ontslag of voor de vermindering van de inkomsten. Deze mensen kunnen dus in aanmerking komen voor een uitkering van SRD 1500, – per maand voor de komende maanden afhankelijk van de situatie.

Financiele problemen

Er zijn voorstellen gedaan door de KKF aan de Surinaamse Bankiersvereniging. Als klant zou u in aanmerking kunnen komen voor een uitgestelde betaling, als u kunt aantonen dat de reguliere kas-stroom door de gevolgen van Covid-19 in gedrang is gekomen. Aan de Covid-19 getroffenen wordt door de banken aangesloten bij de Surinaamse Bankiers-vereniging, in samenwerking met de Centrale Bank van Suriname, de volgende kredietfaciliteiten geboden: http://www.sbv.sr/media/1207/covid-19-kredietfaciliteiten-sbv-en-cbvs.pdf

Bedrijven en instellingen die door de coronacrisis in problemen zijn geraakt krijgen financiële onder-steuning van de overheid. Daarvoor wordt een stimulusfonds opgezet. Bedrijven die vanwege de crisismaatregelen geen of sterk verminderde inkomsten hebben en waar continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt, zullen hiervoor in aanmerking komen. Zij zullen wel moeten aantonen dat ze daadwerkelijk in financiële moeilijkheden verkeren. Het economisch stimulus plan wordt reeds gefor-muleerd. Concreet zal daarin worden opgenomen op welke gebieden er voor de economie en sociale vang-netten externe hulp nodig is.

Lockdown

Bedrijven die tijdens de lockdown van 18.00 tot 6.00 uur werkzaamheden verrichten, kunnen aanvraag doen voor vrijstelling. De aanvragen worden verwerkt door het NCCR. Alle bedrijven die aanvragen indienen, krijgen na goedkeuring door het Covid-19 Managementteam, een brief. De casino’s zijn vanaf 20 mei 2020 opengesteld voor publiek en wel onder de voorgestelde Covid-19 maatregelen. Verder zijn de Centrale Markt en Vreedzaam Markt vanaf 22 mei 2020 open voor publiek. Straatventers dienen hun produkten op de markt ten verkoop te bieden. Door de toene-mende covid gevallen wordt alles weer teruggedraaid en dit keer met strengere maatregelen en een lockdown van 18.00 tot 6.00 uur.

Vrachtverkeer en goederenvervoer

De import van basis levensbehoeften vinden normaal plaats. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HIT) wilt import van diverse goederen op een negatieve lijst plaatsen. Er wordt hiermee getracht de beschikbare vreemde valuta te gebruiken voor aankoop van medicamenten, andere medische artikelen en voor essentiele basislevensbehoeften.

Voorgestelde belastingmaatregelen vanwege de coronavirus

De heersende pandemie van het coronavirus kan maken dat bedrijven niet of niet langer zullen kunnen voldoen aan hun belastingverplichtingen. U zou moeten weten dat er voorstellen gedaan zijn aan het ministrie van Financien om deze ondernemers toch tegemoet tekomen in deze periode. Deze zijn o.a:

 • 6 maanden (april – juni) uitstel voor het indienen van de SAS-aangiften inkomstenbelasting
 • Verhoging van de heffingskorting voor loontrekkers van SRD 125, – naar SRD 750, –
 • Versnelde afdoening van verzoeken om teruggaaf van betaalde belastingen. 
 • Ondernemers de gelegenheid te geven te voldoen aan hun openstaande belastingschulden
 • de geldigheidsduur van afgegeven beschikkingen voor vrijstelling van invoerrechten, omzetbelasting en statistiekrecht voor het importeren van investeringsgoederen en grondstoffen, automatisch te verlengen met één jaar
 • en de vrijstelling van invoerrechten, omzetbelasting en statistiekrecht voor het importeren van investeringsgoederen en grondstoffen op 100%

Het ministerie van financien heeft de volgende fiscale maatregelen doorgevoerd in het kader van het coronavirus:

 1. de SAS IB aangiften is verschoven met als nieuwe indieningstermijn:
   • voorlopige aangifte 2020 uiterlijk 15 juni 2020
   • definitieve aangifte 2019 per uiterlijk 30 juni 20202.

2. betalingstermijn SAS IB

 1. Definitieve aangifte per 30 juni 2020
 2. Voorlopige aangifte 2020. 1e termijn 15 juni en overige termijn blijven van kracht (15 juli/15 okt/ 31 dec)

3. Betalingsregeling

Betalingplichtigen kunnen een schrijven aan de ontvanger der directe belastingen richten met het verzoek in aanmerking te komen voor een betalingsregeling. Hierin wordt onderbouwd dat de in gebreke blijven van het betalen ten gevolge is van het Covid-19 crisis.

 1. Verschuiving SAS-Hulp bij aangifte

SAS-HUBA worden verschoven naar de periode 1 juni t/m 30 juni 2020.

 1. Loonbelasting en Omzetbelasting

De indiening van aangifte is volgens de vastgestelde wettelijke termijnen (16e van de maand). Onder voorwaarde zal de belastingdienst zich in voorkomende gevallen flexibel opstellen. Daarvoor in aanmerking komende zijn “belastingplichtigen die een verzoek doen voor uitstel van aangifte en betaling in de omzetbelasting- en loonbelastingsfeer over de periode maart, april, mei en juni 2020.

 1. Boete en rente

Voor de inkomstenbelasting zal er geen boete en rente in rekening worden gebracht tot de nieuwe indieningsdatum.

Er komt een uitstel voor de inkomstenbelasting aangifte. Voor loon- en omzetbelasting komt er een flexibele opstelling naar belastingplichtigen die een verzoek doen voor uitstel van aangifte en betaling in de omzetbelasting- en loonbelastingsfeer over de periode maart, april, mei en juni 2020.

Maatregelen die ondernemers hebben moeten treffen i.v.m. Covid-19 in hun bedrijf

De internationale regels en protocollen van W.H.O. moeten in acht genomen worden. Als ondernemer zou u zelf het inititief moeten nemen om ervoor te zorgen dat de klanten verplicht de handen vooraf desin-fecteren en er op toezien dat er niet meer mensen zijn dan volgens het protocol is toegestaan met inacht-neming van 1,5 of 2 meter afstand, om zo het risico voor verspreiding van het corona-virus te beperken.

Crisis unit KKF

Er is een Crisis unit binnen de KKF ingesteld:

Deze Unit biedt o.a. support aan ondernemingen betreffende:

 • informatie over toepasselijke maatregelen
 • bedrijfsconsequenties en mogelijke alternatieven m.b.t. de lock down
 • registratie voor bedrijfsondersteuning federaties.sr
 • bemiddeling bij dreigend faillissement
 • melding van mogelijke company spread van het ‘corona virus’
 • vragen omtrent opschorten en dis continueren van Arbeidsovereenkomsten de vacature bank www.federaties.sr/jobportal
 • een neutraal luisterend oor

Voor onduidelijkheden of vragen kunt u contact opnemen met de werkarm SecFeSur op de nummers: 532370 / 8770786 / 434055 / 8770615.

KKF compensatie campagne

De KKF neemt maatregelen om ondernemingen te helpen die door de heersende corona virus nadelen ondervinden. Dit doet de KKF door bedrijven te inventariseren en deze voor te leggen aan de regering. Als ondernemer zou u zich kunnen registreren voor de compensatie en dit geldt voor alle bedrijven in het bijzonder voor bedrijven met minder dan 50 werknemers. Alleen geregistreerde bedrijven kunnen voor deze compensatie in aanmerking komen.

U kunt SMS’n op de nummer:  Telesur +5978422162, Digicel +5977666417.  

De voorgestelde compensaties waarvoor ondernemers in aanmerking kunnen komen luiden als volgt:

 • Vrijstelling van loonbelasting en AOV-afdracht tot een maximal loon van SRD 4.000, –
 • Uitstel dan wel kwijtschelding van inkomstenbelasting over het jaar 2019/ 2020
 • Korting op het energietarief
 • Vrijstelling van invoerrechten van ICT-goederen en mobiele telefoons.
 • Een uitkering per bedrijf afhankelijk van het aantal werknemers tussen minimaal SRD 1.475, – en maximaal SRD 2.950, -.
 • Vrijstelling van hypotheekrente voor minstens 1 jaar op lopende leningen
 • Aflossingen te bevriezen voor de komende periode en
 • Staats garantie voor nieuwe rentevrije hypotheken.

Bedrijfsmaatregelen ter beperking van de spreiding van het Corona virus:      

 • Het optimaliseren van bedrijfs- en persoonlijke hygiëne;
 • Het minimaliseren van contacten door bv-eten aan de werkdesk i.p.v. in de kantine;
 • Het reduceren van de openingstijden van uw onderneming
 • Het beter inzetten van digitale technologie, bv-conference call vergaderen;
 • Het beschikbaar stellen van beschermings-middelen;
 • Personeelsscreening oftewel het proactief doen testen bij symptomatische verschijnselen;
 • Voorlichting, actieplannen en red alert maatregelen;
 • Crisis contacten en contact flowchart door communiceren en strategisch plaatsen;
 • Financiële reservering voor het geval de crisisperiode langer duurt;
 • Voorzieningen voor het inzetten van gescreende uitzendkrachten bij uitval in vitale bedrijfsfuncties;
 • Geïnformeerd zijn over de voorzorg van en het afstemmen met bv toeleveranciers en afnemers bij interactie;
 • Clusteren en afstemmen binnen uw sector.            

Bij Calamiteiten:

-Het BOG – 178/ 8836643 

– Het NCCR – 520840/426416

-Uw bedrijfsarts         

-KKF-crisiscentra SecFeSur: 532370 / 434055

Evenementen, internationaal reizen en vervoer

 Volg de berichtgevingen van de werkarmen:

 • Business Fair & Events Suriname (Bufes)

(597) 532300 / 438945 / 8769895(app)

(597) 439779 / 8769973

 • Stichting Toerisme Suriname (STS)

(597) 532373/ 8770793

Het luchtverkeer is gesloten dus reizen, handelsmissies, dienstreizen enz lukt voorlopig niet. De Internationale Luchthaven van Suriname is tot nader order ook gesloten voor vluchten. Tegelijkertijd is het voor ingezeten van Suriname tijdelijk verboden om naar het buitenland te vliegen. Met deze noodmaatregel wordt getracht de corona virus tegen te gaan. Alle ingezetenen met de Surinaamse nationaliteit die zich momenteel in het buitenland bevinden worden binnen de kortste tijd terug gehaald om zo ook de veiligheid van deze burgers te garanderen.

Bustransport en bootransport ligt vanaf 20 maart stil. De bussen rijden niet wat leidt tot een vervelende situatie voor werknemers die er afhankelijk van zijn. Hiermee wordt getracht om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als bedrijf of werkgever kunt u samen met uw werknemers een oplossing zoeken met betrekking tot vervoer van uw personeel/ werknemers van en naar hun werklocatie om zo de diensten of productie van uw bedrijf in stand te houden.

Handelsmissies

Vanwege de heersende pandemie is het luchtverkeer en samenscholen in grote groepen verboden, waardoor de geplande handelsmissies worden uitgesteld of geannuleerd. Indien de mogelijkheid bestaat zouden de we over kunnen gaan tot videocall conferenties.