Taken en Bevoegdheden

Oprichting

Op 1 mei 1910 vond de oprichting plaats van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in het gebouw van De Surinaamsche Bank N.V. te Paramaribo. De Kamer was toen niet op wettelijke basis gestoeld en kon meer worden gezien als een belangenvereniging van enkele grote particuliere bedrijven. Inmiddels is de Kamer de wettelijke vertegenwoordiger en belangenbehartiger van het bedrijfsleven in totaliteit zijnde de counterpart van de Trias Politica.

Taakstelling ingevolge de landsverordening van 15 juni 1962 artikel 2 lid 1

 • Het beheren van het Handelsregister
 • Het beheren van het Stichtingen Register
 • Het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven
 • Het bevorderen van de werkzaamheden en de ontwikkeling van het bedrijfsleven met inachtneming van het algemeen belang
 • Het vertegenwoordigen van het bedrijfsleven.

Stakeholdership
De KKF is medeoprichter van diverse organisaties en instituten die ondersteunend zijn aan het bedrijfsleven. Daarnaast is de KKF functioneel lid van diverse instanties. Onder andere:
Surinaams Standaarden Bureau (SSB)
Suriname Business Forum (SBF)
Verbruikersraad Glis
Stichting Polytechnisch College (PTC)
Suriname National Training Authority (SNTA)
Tripartiet Overleg (TO)
Suriname Maritime Association

Organisatie
De Kamer bestaat uit 29 leden en 29 plaatsvervangende leden, zijnde vertegenwoordigers van de diverse branches alswel van de stakeholders met name de VSB, de ASFA, de SSEB, de SBV en andere subbedrijfsleven organisaties.

Het bestuur bestaat uit de 8 leden en wordt voorgezeten door de Voorzitter, ondersteund door de Onder Voorzitter.

De dagelijkse leiding van het Handelsregister en het Stichtingen register ligt in handen van de Secretaris van de KKF. Onder haar taakstelling ressorteert tevens de algemene ondersteuning van het KKF-bestuur alsook de aansturing van het operationeel gebeuren van de organisatie in het algemeen.

De KKF als wel haar werkarmen, worden executief bijgestaan door 2 adviseurs.

Missie
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

Acties

Ter implementatie van de specifieke KKF taakstellingen conform de bovenvermelde landsverordening, heeft het in december 2015 gekozen bestuur de volgende projecten geïnitieerd:

 • Decentralisatie
  Het landelijk instellen van KKF-filialen ter materialisatie van nationaal ondernemerschap.
 • Digitalisering en Automatisering
  – Het voltooien van de digitalisering van het archief van de KKF.
  – Het upgraden van het Document Management Systeem (DMS).
  – Optimaliseren van het Handelsregister.
  – Optimaliseren van het Stichtingen register.
  – Het online aanbieden van diensten.
  – Internet banking services implementeren.

Internationale betrekkingen
Het optimaliseren van het KKF-lidmaatschap van internationale organisaties, overige relaties met regionale en mondiale instituten en organisaties en deze tot nut maken van het lokale bedrijfsleven.

Bedrijfsleven overleg:
Het continu proces van overleg met de diverse bedrijfsleven branches voor optimaal support.

Externe communicatie:
Dagelijks:
– KKF info via SCC tv-kanaal 20-2 waarin dagelijkse updates van acties van de KKF worden gemeld.
– Kwartier programma van elke werkarm via SCC tv-kanaal 20-2

Wekelijks:
– De KKF Act katern in het dagblad De Ware Tijd (DWT)
– KKF- Bulletin, geincorporeerd in de KKF webpagina

Internet:
– Facebook: KKF.Suriname
– Youtube: KKF info

Imago bedrijfsleven verbeteren
Het propageren van de meerwaarde van het bedrijfsleven aan de samenleving e.a. in het licht van haar sociaal maatschappelijke bijdrage.

Geschillen mediation
Het bemiddelen in geschillen binnen het bedrijfsleven. Interventie geschiedt ook proactief om erupties te voorkomen. De KKF stelt per geval een geschillencommissie in, waar in ieder geval het Kamerlid van desbetreffende branche deel van uitmaakt. In zwaarwichtige gevallen verwijst de KKF de zaak door naar het Arbitrage Instituut of doet de aanbeveling de rechter te adiëren.

Het betreft in deze de volgende relaties:
– Bedrijven onderling
– Bedrijven en hun sector organisatie
– Sector organisaties en hun leden
– Sector organisaties onderling
– Sector organisaties en hun federaties
– Federaties onderling
– Bedrijven en de overheid
– Federaties/ (sub)sectoren en de overheid

Local Private Sector Policy
Aansturen van het overheidsbeleid m.b.t. het bedrijfsleven
De KKF spant zich continu in tot het aandragen van gefundeerde input aan de regering voor het optimaliseren van het ondernemersbeleid. De KKF is voorstaander van een terugtredende overheid en beijvert zich een overheid faciliterende rol naar de private sector toe te bewerkstelligen.

Werkarmen
Ter optimalisering & professionalisering van de KKF support aan het bedrijfsleven, zijn er werkarmen ingesteld dan wel aangemerkt. Deze bieden het bedrijfsleven specifieke diensten bij opstart, groei en reorganisatie.