One Stop Window

Bij de One Stop Window (OSW) kan men o.a. terecht voor het opmaken en processen van vergunningsaanvragen, wat veel loopwerk bespaart voor ondernemers. Het aanvragen van nieuwe vergunningen of van verlengingen is hierdoor vereenvoudigd.

Het verzamelen van de benodigde documenten wordt door de One Stop Window overgenomen, waarna de aanvragen bij de diverse vergunningverlenende instanties w.o. de Districtscommissariaten en het Ministerie Handel, Industrie en Toerisme worden ingediend. Het proces, dat bij deze instanties op gang wordt gebracht, wordt ook door deze afdeling gemonitoord. De One Stop Window heeft inmiddels haar nut bewezen en de service wordt steeds verder uitgebreid.

Benodigdheden voor het aanvragen van een vergunning:

  1. Drie goedgelijkende pasfoto’s van recente datum;
  2. Belastingverklaring (bewijs van geen belastingschuld of getroffen regeling) alleen voor de DC bestemd;
  3. Uittreksel uit het bevolkingsregister;
  4. Nationaliteitsverklaring (alleen voor bezitters van de Surinaamse nationaliteit)
  5. Copie verblijfsvergunning (indien de aanvrager niet de Surinaamse nationaliteit bezit);
  6. Gezondheidsverklaring afgegeven door de huisarts en afgestempeld door het B.O.G. (bij de produktie en verkoop van levensmiddelen, eet- en drinkgelagen);
  7. 1 kwitantie van betaald vergunningsrecht (SRD 304,50) of SRD 4,50 (Hinderwet, Gedistilleerd);
  8. Goedkeuring van de eigenaar van het zakenpand
  9. Hypothecair uittreksel;
  10. Uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (dit dient tevens als bewijs dat de jaarlijkse bijdrage moet zijn voldaan);
  11. Kopie statuten (bij rechtspersonen);
  12. Bewijs van vakbekwaamheid;
  13. Copie te verlengen vergunning;
  14. Verzoekschrift in tweevoud.

De aanvraag en indiening van de vergunning kan in orde gemaakt worden door de One Stop Window tegen een vergoeding van SRD 250,- inclusief vergunningsrecht en andere kosten.